پشتیبانی مدرسه آنلاین دورآموز
Loading...

جستجو در دورآموز

خانه / وبگاه / ایجاد یک مدل و ارسال یک لیست از آن
843 برگشت

ایجاد یک مدل و ارسال یک لیست از آن

فرزانه راستگو
فرزانه راستگو

---

دوشنبه، 11 آذر 1398 ساعت 10:06:45
ایجاد یک مدل و ارسال یک لیست از آن

ابتدا 4عکس به نام های 1و2و3و4 درون پوشهimageقرار میدهیم یک model به نام Employeایجاد می کنیم و کد زیر را وارد میکنیم

public class Employe
  {
    public int EmployeId { get; set; }
    public string FName { get; set; }
    public string LName { get; set; }
    public string EMail { get; set; }
    public string Photo { get; set; }
  }

بعد یک کنترلر به نام Employeایجاد کرده و کد زیر را وارد می کنیم

public IActionResult Index()
    {
      List<Employe> employes = new List<Employe>();
      employes.Add(new Employe
      {
        EmployeId = 1,
        FName = "ali",
        LName = "alavi",
        EMail = "aa@aa.com",
        Photo = "1.jpg"
      });
      employes.Add(new Employe
      {
        EmployeId = 2,
        FName = "reza",
        LName = "razavi",
        EMail = "bb@bb.com",
        Photo = "2.jpg"
      });
      employes.Add(new Employe
      {
        EmployeId = 3,
        FName = "mina",
        LName = "heravi",
        EMail = "cc@cc.com",
        Photo = "3.jpg"
      });
      employes.Add(new Employe
      {
        EmployeId = 4,
        FName = "shima",
        LName = "hashemi",
        EMail = "dd@dd.com",
        Photo = "4.jpg"
      });      return View(employes);
    }

در نهایت در قسمت ویو این کد را وارد می کنیم

@model IEnumerable<Employe>
@{
  ViewData["Title"] = "Index";
}

<div class="row">
  <div class="col-md-10 mt-4 ml-auto mr-auto">
    
    <table class="table table-hover">
      <tr class="bg-dark text-center text-light">
        <td>Employe Id</td>
        <td>First Name</td>
        <td>Last Name</td>
        <td>E-Mail</td>
        <td>Photo</td>

      </tr>
      @foreach (var item in Model)
      {
    <tr>
      <td>@item.EmployeId</td>
      <td>@item.FName</td>
      <td>@item.LName</td>
      <td>@item.EMail</td>
      <td><img src="~/image/@item.Photo" width="50" /> @item.Photo
      </td>

    </tr>

      }
    </table>
    
  </div>
</div>

خروجی به صورت زیر میباشد

درخواست دوره

چنانچه قصد برگزاری دوره ، مشاوره و یا سفارش پروژه را دارید ، درخواست خود را ارسال نمایید

ارسال درخواست دوره
جهت برقراری ارتباط با نویسنده پست و یا ارسال نظر اطلاعات زیر را وارد نمایید
تصویر کپچا دورآموز
سوالات متداول دورآموز