پدرام پورشریف

شمارش تعداد اعداد زوج بین دو عدد در سی شارپ

سه شنبه، 25 مهر 1402

59

دو عدد در سی شارپ دریافت کرده تعداد اعداد زوج بین آن 2 را شمارش کنید ، عدد اول باید کوچکتر باشد .

نکته اگر عدد اول برزرگتر بود ، جای 2 خانه حافظه را جابجا کنید

مثلا اگر کاربر مقادیر زیر را وارد کرد

var x=10
var y=3;

باید به صورت زیر تغییر یابد

x=3
y=10

 


نویسنده : پدرام پورشریف

سلام و خسته نباشید خدمت استاد اسلامی

1- جمع اعداد کوچک تر  از هزار 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace Rextester
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {

      int number = 0;
      for (int i=0;i<1000;i+=1)
      {
         number += i;
      };
      Console.WriteLine(number);
    }
  }
}

2-فاکتوریل عدد:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace Rextester
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("enter your number : ");
      var numbervorodi = Console.ReadLine();
      int number = Convert.ToInt32(numbervorodi);
      int number1 = 1;
      for ( int i = number ; i > 0 ;i -= 1)
      {
      number1 = number1 * i;
      }
      Console.WriteLine(number1);
      
    }
  }
}

3- تعداد اعداد زوج بین دو عدد

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace Rextester
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("enter your first number :");
      var vorudiA = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("enter your second number :");
      var vorudiB = Console.ReadLine();
      int numberA = Convert.ToInt32(vorudiA);
      int numberB = Convert.ToInt32(vorudiB);
      int count1 = 0;
      if (numberA > numberB)
      {
        int numberalpha = numberB + 1;
        for (int i = numberalpha; i < numberA;i+=1)
        {
          if(i % 2 == 0)
          {
            count1 +=1;
          }
          else 
          {
            count1 += 0;
          }  
        }
      
      }
      else if(numberA < numberB)
      {
        int numberalpha = numberA + 1;
        for (int i = numberalpha; i < numberB;i+=1)
        {
          if(i % 2 == 0)
          {
            count1 +=1;
          }
          else 
          {
            count1 += 0;
          }  
        }
      
      }
      Console.WriteLine(count1);
    }
  }
}

 

پدرام پورشریف-مدرسه آنلاین دورآموز

پدرام پورشریف

پدرام پورشریف با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو