پدرام پورشریف

جدول در html

دوشنبه، 15 آبان 1402

32

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
<form >
  <table width="300" border="1">
    <tr>
      <td colspan="6">
        <h2> فرم استخدام</h2>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="name_aval"><h4>نام</h4></label></td>
      <td colspan="2"><input type="text" maxlength="50" minlength="3" required id="name_aval"></td>
      <td ><label for="lastname"><h4>نام خانوادگی</h4></label></td>
      <td colspan="2"><input type="text" id="lastname" maxlength="50" minlength="3" required ></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="shomareshenasname"><h4>شماره شناسنامه</h4></label></td>
      <td colspan="2"><input type="number" id="shomareshenasname" max="99999999" min="111111111" required></td>
      <td><label for="kodemelli"><h4>کد ملی</h4></label></td>
      <td colspan="2"><input type="number" id="kodemelli" max="99999999" min="11111111" required></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><h3>جنسیت</h3></td>
      <td colspan="3"><h3>وضعیت تاهل</h3></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3">
        <input type="radio" name="sex" id="male"><label for="male">مرد</label> <input type="radio" name="sex" id="female"><label for="female">زن</label>
        
      </td>
      <td colspan="3">
        <input type="radio" name="maritstat" id="married"><label for="married">متاهل</label><input type="radio" name="maritstat" id="single"><label for="single">مجرد</label>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td ><h3>سهمیه</h3></td>
      <td colspan="5">
        <input type="checkbox" id="isargar"><label for="isargar">ایتارگر</label><br>
        <input type="checkbox" id="janbaz"><label for="janbaz">جانباز</label><br>
        <input type="checkbox" id="maaloli"><label for="maaloli">معلولیت</label><br>
        <input type="checkbox" id="osara"><label for="osara">اسرا</label>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><input type="submit" value="ذخیره"></td>
      <td colspan="3"><input type="reset" value="پاک کردن"></td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>

 

پدرام پورشریف-مدرسه آنلاین دورآموز

پدرام پورشریف

پدرام پورشریف با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو